mentor decaan en studiebegeleiding op groot goylant
 

Begeleiding

​​​Mentor

De mentor is het aanspreekpunt voor zijn/haar mentorleerling en zal nauwlettend het onderwijsproces en de sociale interactie binnen de klas volgen. De mentor is ook de schakel tussen school en thuis. De mentor is degene tot wie de ouders/verzorgers zich wenden als er vragen zijn. 

Alle eerstejaars en tweedejaars leerlingen hebben wekelijks twee begeleidingsuren; een mentorles en een LOB-les. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Tijdens de mentorles wordt gesproken over de groep, hoe je het beste kunt leren, het lesprogramma enz. In het LOB-uur staat het onderwerp "keuzes maken" centraal en wordt de keuze voor de bovenbouw voorbereid. 


Schooldecaan

Schermafbeelding 2019-11-25 om 17.43.44.png 

De schooldecaan op Groot Goylant is mijnheer V. de Veth. 

De schooldecaan coördineert de keuzebegeleiding (LOB) en ondersteunt de teamleiders hierbij. De schooldecaan organiseert per leer​​jaar verschillende activiteiten die de leerling helpen bij het maken van een keuze. De schooldecaan kan ook worden ingeschakeld voor individuele gesprekken met​ leerlingen die het moeilijk vinden om hun vervolgopleiding te kiezen. ​

Mijnheer de Veth is bereikbaar via e-mail: v.deveth@atscholen.nl​


​Teams​

Alle mentoren maken deel uit van een team.

Wij hebben een team onderbouw en een team bovenbouw.

Elk team komt eenmaal per week bij elkaar onder leiding van een teamleider. Tijdens dit overleg worden leerlingen besproken die tijdelijk meer aandacht en/of begeleiding nodig lijken te hebben. Er wordt dan afgesproken wie wat gaat doen om deze leerlingen te helpen.​


​Coördinator leerlingzaken​

De coördinator leerlingzaken op Groot Goylant is mw. A. de Haan. De coördinator leerlingzaken is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijke problemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. 

Via mentoren en teamleiders worden leerlingen naar de coördinator leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionale Bureau Leerlingzaken. 

De coördinator voert regelmatig overleg met deze externe instanties. Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. 

Tevens treedt mw. A. de Haan op als vertrouwenspersoon. ​

 

Algemene begeleiding en ondersteuninig

Onderstaande begeleiding geldt voor iedere leerling op Groot Goylant. 

 

Startuur:

Iedere eerste les van de week (op maandag) is er voor de eerste- en tweedejaars leerlingen een startuur ingeroosterd met hun mentor. Tijdens dit uur wordt alles besproken wat er die week op de planning staat. De agenda wordt doorgenomen en lopende zaken in de klas worden besproken. 

Mentorles:

Tijdens de mentorles wordt aandacht besteed aan het groepsproces in de klas. Daarnaast worden er spellen en materialen ingezet om doelgericht gedrag en doorzettingsvermogen bij de leerlingen verder te ontwikkelen.​

Nederlands (begrijpend lezen):

Dit is een vast uur in het rooster waar wordt gewerkt aan de leesvaardigheid. Dit is voor alle leerlingen. 

Rekenen:

Dit is een vast uur in het rooster waar wordt gewerkt aan de rekenvaardigheid. Dit is voor alle leerlingen. 

Studievaardigheidsles:

In deze les wordt aandacht besteed aan hoe je het beste kunt leren. Welke manieren passen bij jou en hoe kun je ze optimaal benutten? Leren leren staat centraal. Door middel van spelmateriaal en oefeningen trainen de leerlingen verschillende vaardigheden. 

Huiswerkklas (vrijwillig)

Als leerlingen het prettig vinden om op school onder begeleiding hun huiswerk te maken kunnen zij naar de huiswerkklas gaan. Deze huiswerkklas is gratis en wordt 3 maal per week aangeboden (maandag, woensdag en vrijdag). Vakdocenten zorgen voor de begeleiding tijdens deze huiswerklessen. 

 ​

Specifieke begeleiding en ondersteuning

Onderstaande begeleiding wordt gegeven bij een specifieke diagnose of geconstateerde ondersteuningsbehoefte.

 

Dyslexie-ondersteuning.

Wanneer er sprake is van dyslexie kan een leerling gebruik maken van de extra lessen dyslexie-ondersteuning. In deze lessen krijgen leerlingen handvatten aangeboden die ze kunnen gebruiken tijdens lessen, huiswerk maken, toetsen, enz. Ook wordt samen met de leerling gekeken welke faciliteiten er nodig zijn om tot de beste resultaten te komen. 

Remedial teaching (RT):

Leerlingen kunnen ook specifieke ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en/of rekenen. Dit kan zijn in het geval van leerachterstanden, bij dyscalculie of achterblijvende prestaties. Deze leerlingen kunnen remedial teaching krijgen (= extra uitleg en oefening in een klein groepje). 

Nederlands als tweede taal (NT2):

Als een leerling nog niet lang in Nederland is kan er extra ondersteuning geboden worden om de leerling taalvaardiger te maken, zodat hij/zij het onderwijs beter kan volgen.​

Faalangsttraining:

Als blijkt dat een leerling faalangstig is, kan hij/zij ondersteund worden met een training waarin geleerd wordt om beter om te gaan met gevoelens en gedachten van onzekerheid.